Onderwijs met zorg samengesteld

Aanvraag extra verlof

Een aanvraag voor extra verlof buiten de schoolvakanties moet schriftelijk bij de schoolleiding van de school worden ingediend via het aanvraagformulier voor extra verlof. Alleen de directeur is bevoegd om voor ten hoogste 10 dagen extra verlof te verlenen voor gewichtige omstandigheden. Voor meer dagen moeten de ouders zich wenden tot de leerplichtambtenaar.

Als het extra verlof om vakantieverlof gaat, dan kan dit alleen wanneer ouders beroepshalve absoluut niet op vakantie kunnen gedurende de schoolvakantie. Dit verlof mag niet langer zijn dan 2 aansluitende weken per schooljaar en mag niet vallen in de eerste 2 lesweken van het schooljaar. Aangetoond moet worden dat een gezamenlijke vakantie van 2 aaneensluitende weken binnen de gewone schoolvakanties onmogelijk is. Dit mag slechts 1 keer per schooljaar.

De aanvraag moet minimaal 8 weken van tevoren, samen met een werkgeversverklaring, bij de schoolleiding worden ingediend. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.


Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl en op www.dienstgezondheidjeugd.nl